Nacházíte se zde: Úvod Radnice Povinně zveřejňované informace
Autor: ovanet Poslední změna: Pátek 09.09.2011 12:51

Povinně zveřejňované informace

 1. 1. Název

  Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba

 2. 2. Důvod a způsob založení


  Statutární město Ostrava–městský obvod Poruba byl konstituován na základě Zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako městský obvod statutárního města, jehož území se člení na městské obvody. Jako organizační jednotka města plní městský obvod Poruba některé funkce obce s rozšířenou působností. Samostatnou působnost Statutárního města Ostravy, tedy i městského obvodu Poruba jako veřejnoprávní korporace, vymezuje Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Statutární město uspořádalo své vnitřní poměry ve věcech správy města Obecně závaznou vyhláškou č. 11/2000, Statutem města Ostravy, v platném znění.

 3. 3. Organizační struktura  Orgány městského obvodu Poruba

  1. Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

  2. Rada městského obvodu Poruba

  3. Starosta městského obvodu Poruba

  4. Úřad městského obvodu Poruba

  • 4. Kontaktní spojení

    

   Sídlo úřadu:                Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
   Telefon – ústředna:  +420 599 480 111
   Fax – podatelna:        +420 599 480 212
   Webové stránky:      http://www.moporuba.cz
   E-mail:                           posta@moporuba.cz
    ID datové schránky:   xpkbv55

    

   Úřední hodiny pro veřejnost

   pondělí, středa

   8:00–12:00

   13:00–17:00

    

   Ověřování, ohlašovna, Czech POINT

   pondělí

   8:00–12:00

   13:00–17:00

   úterý

   8:00–12:00

    

   středa

   8:00–12:00

   13:00–17:00

   čtvrtek

   8:00–12:00

    

   pátek

   8:00–12:00

    

    

   Podatelna

   pondělí

   8:00–12:00

   13:00–17:00

   úterý

   8:00–12:00

    

   středa

   8:00–12:00

   13:00–17:00

   čtvrtek

   8:00–12:00

    

   pátek

   8:00–12:00

    

    

   Pokladní hodiny

   budova „A“, Klimkovická 55/28 (jsou zde přijímány veškeré platby od občanů – nájmy, poplatky, kauce aj.) 

   pondělí

   8:00–12:00

   13:00–17:00

   úterý

   8:00–12:00

    

   středa

   8:00–12:00

   13:00–17:00

   čtvrtek

   8:00–12:00

    

   pátek

   zavřeno

    

  • 5. Bankovní spojení


   Bankovní spojení:
   Česká spořitelna, a.s.
   Číslo účtu: 1649335379/0800

  • 6. IČ obce


   IČ:
   00845451

  • 7. DIČ


   DIČ:
   CZ00845451 (od 1. 4. 2009)

  • 9. Žádosti o informace

   Způsob poskytování žádostí o poskytnutí informace se řídí Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a Zásadami pro poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydanými usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 2844/RMOb0610/82 ze dne 4. 2. 2010.

   Způsoby podání žádosti:
   - ústně
   - písemně

   Místa podání žádosti:
   - podatelna Úřadu městského obvodu Poruba
   - elektronická podatelna posta@moporuba.cz
   - jednotlivé odbory Úřadu městského obvodu Poruba (ústní žádost)

   Pro podání žádosti je možno využít formulář:
   formulář ve formátu pdf
   Zásady pro poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  • 10. Příjem návrhů, petic, stížností, žádostí a dalších podání

   Návrhy, petice, podněty, stížnosti, žádosti aj. se podávají
   - písemně na podatelně Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56  Ostrava-Poruba
   - ústně u příslušného odboru Úřadu městského obvodu Poruba
   - elektronickou poštou na adresu posta@moporuba.cz 

  • 11. Opravné prostředky

   Rozhodnutí o právech a povinnostech osob vydávaná v samostatné nebo přenesené působnosti městského obvodu Poruba se řídí ustanoveními

   • Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
   • Zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění,
   • speciálních zákonů.

   Odvolání je možno podat písemně nebo ústně do protokolu, a to na podatelně Úřadu městského obvodu Poruba, elektronické podatelně posta@moporuba.cz a na jednotlivých odborech Úřadu městského obvodu Poruba (odvolání učiněná ústně do protokolu). Pro podání odvolání nejsou k dispozici žádné formuláře.


   Odvolání proti rozhodnutí v režimu správního řádu

   1. odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li speciální zákon jinak,
   2. odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal,
   3. odvolání musí obsahovat náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a § 82 odst. 2 správního řádu:
   • musí být uvedeno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje,
   • fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování,
   • fyzická osoba – podnikatel uvede v podání, které souvisí s podnikatelskou činností, jméno a příjmení, popř. dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, identifikační číslo, adresu místa podnikání, popř. jinou adresu pro doručování,
   • právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování,
   • označení správního orgánu, jemuž je určeno,
   • podpis osoby, která jej činí,
   • údaje o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje,
   • rozsah, v jakém rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,
   • další náležitosti, které stanoví zákon,

   4.  odvolání je nutné podat v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

     

   Odvolání proti rozhodnutí v režimu daňového řádu

   1. odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí,
   2. odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno,
   3. odvolání musí obsahovat náležitosti stanovené § 112 odst. 1 daňového řádu:
   • označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,
   • označení odvolatele,
   • číslo jednací, případně číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,
   • uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány  nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
   • označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,
   • návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.

    

  • 12. Formuláře
  • 15. Úhrady za poskytování informací

   Sazebník úhrad

   Kopie

   Jednostranná kopie – formát A4

   2,00 Kč

   Oboustranná kopie – formát A4

   3,00 Kč

   Jednostranná kopie – formát A3

   3,00 Kč

   Oboustranná kopie – formát A3

   5,00 Kč

   1:500 (do r. 1980)

   80,00 Kč

   1:500 (od r. 1980)

   120,00 Kč

   1:2000

   80,00 Kč

   1:10000

   140,00 Kč

   1:15000 (do r. 1970)

   40,00 Kč

   1:25000

   90,00 Kč

   1:50000

   50,00 Kč

   1:2000 (rematrice)

   35,00 Kč

   1:25000 (mapové listy)

   120,00 Kč

   1:15000 (rejstřík ulic)

   400,00 Kč

    Technické nosiče

   Disketa

   9,00 Kč

   CD

   7,00 Kč

   Poštovné

   Dle tarifu poskytovatele poštovních služeb 

    

   Mimořádně rozsáhlé vyhledávání

   1 hodina

   180,00 Kč

    

  • 16. Seznam organizací

   Seznam organizací zřízených městským obvodem Poruba

    • 17. Výroční zprávy podle Zákona č. 106/1999 Sb.

      

     2013        2012        2011        2010        2009

     2008      2007      2006      2005       2004

     2003        2002

      

      

    • 18. Odpovědi na žádosti o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb.


     2014               2013               2012               2011               2010

      

    • 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

     Licenční smlouva není uzavřena.

      

    • II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

     ---

    • III. Informace zveřejňované podle Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

     V souladu s ustanovením § 13 odst. 2 Zzákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění Zákona č. 216/2008 Sb., kterým se mění Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,  každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (to je v případě Úřadu městského obvodu Poruba tajemník úřadu) uživatelské jméno a přístupové heslo do registru po vyplnění a ověření žádosti, která obsahuje:
     1. jméno žadatele,
     2. příjmení žadatele,
     3. datum narození žadatele,
     4. místo trvalého pobytu žadatele,
     5. adresu pro doručování.

     Platí, že sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

     Evidenční orgán poskytne veškeré doklady vedené v registru o určitém veřejném funkcionáři na žádost orgánu příslušnému k řízení a rozhodování o porušení povinností podle tohoto zákona tímto veřejným funkcionářem.

     Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů.

    Autor: ovanet Poslední změna: Pátek 09.09.2011 12:51